Arvoisa valtiovarainministeri Jutta Urpilainen,

Finnwatch ja Kepa haluavat kiittää teitä erittäin arvokkaasta keskustelunavauksesta julkisten hankintojen ja veroparatiisien yhteyksistä. Aihe on juuri nyt ajankohtainen, sillä EU:ssa valmistellaan parhaillaan hankintadirektiivin uudistusta. Suomen kantaluonnos hankintadirektiiviin ei kuitenkaan valitettavasti sisällä avauksenne mukaisia toimenpide-ehdotuksia, joilla voitaisiin puuttua yritysten aggressiiviseen, veroparatiisien kautta tapahtuvaan verosuunnitteluun.

Finnwatch ja Kepa lähettivät työ- ja elinkeinoministeriölle 21.3.2012 lausunnon hankintadirektiivin uudistamisesta. Toivoimme lausunnossa, että komissio nostaisi direktiiviuudistuksen tavoitteisiin mukaan myös harmaan talouden torjumisen ja että direktiivissä tulisi mahdollistaa julkisissa hankinnoissa tarjoajien taloudellisen vastuullisuuden huomioiminen. Haluamme tällä kirjeellä jatkaa nyt julkisuuteen noussutta erittäin tärkeäksi kokemaamme keskustelua.

Vaikka veroparatiiseissa toimivia yrityksiä ei voida pelkän toimintamaan perusteella sulkea pois tarjouskilpailusta, on aggressiiviseen verosuunnitteluun puuttumiseksi muita vaihtoehtoja. Uusi hankintadirektiivi voisi mahdollistaa julkisille hankkijoille esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:

  • Julkisten hankkijoiden tulisi voida vaatia tarjousten vertailuperusteissa tarjoajilta julkista maakohtaista kirjanpitoa sekä julkista konsernirakennetta. Tämä edellyttäisi sitä, että yritystoiminnan läpinäkyvyyteen liittyvät seikat katsottaisiin liittyvän hankinnan kohteeseen. Euroopan komissio on jo aiemmin määritellyt, että tietyn tuotantoprosessin kautta saavutettavat laatuominaisuudet voivat olla niin näkyviä kuin näkymättömiä. Esimerkkinä tästä ovat muun muassa luonnonmukaisesti kasvatetut elintarvikkeet tai vihreä sähkö. Vastaavalla tavalla yrityksen rahaliikenteen ja konsernirakenteen julkisuus voitaisiin hyväksyä hankinnan kohteeseen liittyväksi näkymättömäksi ominaisuudeksi.
  • Julkisten hankkijoiden tulisi voida vaatia julkista maakohtaista kirjanpitoa ja julkista konsernirakennetta myös tarjouksen sopimusehdoissa.
  • Julkisten hankkijoiden voisi olla mahdollista sulkea tarjoajia pois kilpailutuksesta sillä perusteella, että niiden emo- tai tytäryhtiö on sellainen aggressiivisessa verosuunnittelussa käytetty yritys- tai omistusmuoto, jonka kautta yrityksen todellisista omistajista tai rahaliikenteestä ei ole mahdollista saada kattavaa tietoa.


Suomen hankintadirektiivin kantaluonnosta työ- ja elinkeinoministeriössä valmistelevat vastuuvirkamiehet ovat alan kotimaisia huippuasiantuntijoita. Asiantuntijoiden tueksi tarvitaan nyt kuitenkin voimakasta poliittista tahtoa, jotta Suomen kantaluonnokseen saadaan aidosti uusia keskustelunavauksia harmaan talouden torjuntaan. Tämä on myös linjassa hallitusohjelman sekä hallituksen kannanotoissaan ilmaiseman tahtotilan kanssa. Hankintadirektiivin valmisteluun tulee sitouttaa myös asiantuntijoita valtiovarainministeriön alaisesta Verohallinnon verovalvonnasta.

Lisäksi Suomen tulee aktiivisesti EU:n piirissä edistää yhteiseurooppalaisen veroparatiisimääritelmän ja -listauksen hyväksymistä, joka helpottaisi päätöksentekoa myös julkisissa hankinnoissa. Tähän on mahdollisuus kun Euroopan komissio julkaisee toimintaohjelman veronkierron suitsimiseksi vuoden loppuun mennessä.

 

Ystävällisin terveisin,

Sonja Vartiala
toiminnanjohtaja
Finnwatch ry


Timo Lappalainen
toiminnanjohtaja
Kepa ry

stdClass Object ( [image_intro] => [float_intro] => [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

© Finnwatch 2017