Suljetaan vakuutuskuoret

Blogi
Sonja Finér |

Vakuutuskuorten käyttö on tähän asti perustunut tahattomaan lainsäädännön porsaanreikään, joka on muodostunut verotus- ja oikeuskäytännössä (lue lisää siitä miten vakuutuskuoret ovat syntyneet). Nyt hallitus esittää vakuutuskuorien legitimoimista säätämällä niiden verotuksesta erilliset pykälät tuloverotusta koskevaan lakiin.

Vakuutuskuorien käyttö sijoitusinstrumenttina on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina. Verottajan mukaan Suomesta on siirtynyt huomattavia määriä varoja myös ulkomaisiin vakuutuskuoriin, joihin on voitu sisällyttää myös muuta varallisuutta kuin osakkeita, sijoitusrahastoja ja muita rahoitusinstrumentteja. Suomessa kotimaisia ja ulkomaisia vakuutuskuoria markkinoivat yhtiöt ovat mainostaneet esimerkiksi vakuutuskuoren sisällä toimivia vuokra-asuntorahastoja sillä, ettei rahaston jakamia vuokra- ja myyntituottoja veroteta lainkaan vakuutuskuoren sisällä. Vakuutuskuoria on käytetty myös erittäin aggressiivisissa lainajärjestelyissä, joissa yhtiö on maksanut vakuutuskuoresta otetulle osakaslainalle verotettavasta tuloksesta vähennettäviä korkokuluja, ja saavuttanut näin moninkertaisia veroetuja.

Vakuutuskuoret mahdollistavat varakkaimmille sijoittajille merkittävän veroedun.

Vakuutusyhtiöiden tarjoamat vakuutuskuoret mahdollistavat varakkaimmille sijoittajille merkittävän veroedun ja asettavat nämä eriarvoiseen asemaan piensijoittajiin ja muihin kansalaisiin nähden. Merkittävän veroedun lisäksi verot voidaan välttää kokonaan esimerkiksi antamalla vakuutuskuori perinnöksi tai lahjaksi tai muuttamalla verotukselliset kirjat ulkomaille ennen vakuutuskuoresta tehtäviä sijoitustuoton nostoja.

Eduskunnan käsittelyssä oleva hallituksen esitys tuo joitain parannuksia vakuutuskuorten verotukseen: esimerkiksi tuloverolakiin säädettävällä TVL 35b §:llä puututaan joihinkin kaikkein aggressiivisimpiin järjestelyihin. Uusi TVL 35b § ja sen alakohdat puuttuvat tilanteisiin, jossa vakuutuskuoreen tehtävä sijoitus muistuttaa suoraa sijoittamista. Tällaisia törkeimpiä verosuunnittelujärjestelyitä on tarjottu erityisesti Suomen ulkopuolella toimivien vakuutusyhtiöiden toimesta.

Moniin merkittäviin vakuutuskuorten ongelmiin ei HE:ssä kuitenkaan puututa. Vakuutuskuorilla voi edelleen välttää maksamasta kaikki verot sijoitustuotoista. Verojen välttäminen onnistuu jättämällä kuori perinnöksi, lahjoittamalla se tai muuttamalla kirjat ulkomaille ennen nostoja. Tämä yhdessä esitetyn pitkän siirtymäajan kanssa antaa mahdollisuuden kiertää säännöstä ennen lain voimaantuloa esimerkiksi muuttamalla vakuutussopimuksen ehtoja. Sopimusehtojen kirjainta muuttamalla saattaa pystyä välttämään myös TVL 35b §:n soveltumista.

Me Finnwatchissa vaadimme, että:

  • vakuutuskuoria ei tule legitimoida lainsäädännön tasolla vaan niihin kertyviä tuloja tulee verottaa samaan tapaan kuin muita suoraan omistettuja tosiasiallisesti niiden edunsaajalle kertyviä tuloja.
  • vakuutuskuoriin tulee puuttua esimerkiksi säätämällä verotusmenettelylakiin erityinen sijoitusvakuutuksiin sovellettava todellista edunsaajaa koskeva pykälä. Samalla voitaisiin säätää yleinen tosiasiallista edunsaajaa koskeva määräys, joka soveltuisi myös muissa vastaavanlaisissa järjestelyissä. Vakuutuskuoressa oleva sijoitus- ja muu varallisuus on tosiasiallisesti vakuutusyhtiön asiakkaan omaisuutta, johon asiakas käyttää määräysvaltaa muodossa tai toisessa. Vakuutuskuori tulee sivuuttaa verotuksessa ja verottaa kuoreen kertynyt tuotto asiakkaan normaalina osinko- tai pääomatulona.
  • vakuutuskuoriin liittyvän sääntelyn korjaamista tulee tehostaa säätämällä erillinen yksityishenkilöitä koskeva arvonnousuvero, joka on käytössä esimerkiksi Norjassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Säännös antaisi verotusoikeuden myyntivoittoon sille maalle, jossa asuttaessa arvonnousu on tapahtunut. Verolla puututtaisiin vakuutuskuorien yhteydessä tavattavaan keinotekoiseen verotuksellisen kotimaan vaihtoon liittyvään verokikkailuun, jossa Suomi menettää kaikki verotulot vakuutuskuoriin kertyneestä arvonnoususta.
  • vähintä mitä hallituksen tulee tehdä, on säilyttää ehdotettu TVL 35b § ja sen alakohdat kokonaisuudessaan lakiin.

Tutustu eduskunnalle antamaamme lausuntoon kokonaisuudessaan (PDF). 


Sonja Finér

Sonja on Finnwatchin toiminnanjohtaja. Hän johtaa järjestön hallintoa ja viestintää ja vastaa Finnwatchin työelämän oikeuksiin liittyvästä tutkimuksesta ja vaikuttamistyöstä.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share to Linkedin Share to Google Plus Share by Email